Premis i mèrits/Premios y méritos

PREMIS

 • Associació Catalana d’Amics de l’Aigua: Soci de Mèrit Agost 2019
 • Premi Talent de Medi Ambient i Sostenibilitat 2019
 • Premi del Turisme Rural sostenible 2019
 • Premi  Biodiversitat. Fundació Barcelona Zoo. Ajuntament de Barcelona. 2019.
 • Premi Nacional Felip Domènech Costafreda 2018. Unió de pagesos
 • Premi Gla d’Or, Associació d’Empresaris Surers de Catalunya. 2013
 • Premi  Nacional de Cultura Popular Serra i Boldú. 2011
 • Premi Medi Ambient, Institut d’Estudis Catalans. 2005
 • Premi Nacional de Medi Ambient, Ministeri de Medi Ambient. 2004
 • Premi Crítica -Ciència-, Serra d’Or. 2003
 • Soci de Mèrit, Associació Catalana d’Amics de l’Aigua. 2001
 • Creu de Sant Jordi, Generalitat de Catalunya. 1999
 • Premi de recerca: Ramon Fuster, Col·legi de Doctors i Licenciats de Catalunya. 1995
 • Premi Global 500 Roll of Honour, Nacions Unides. 1995
 • Premi Pin i Soler Ciutat de Tarragona, Òmnium Cultural. 1992
 • Premi Narcís i Saguer, Ajuntament de Vallgorguina. 1989
 • Premi Pau Vila de Geografia, Institut de Ciències de l’Educació. Universitat de Barcelona. 1988

MÈRITS

 • Membre del Consell Assessor Científic/Tècnic de la Fundació RIVUS
 • President honorífic de REZERO Fundació Prevenció Residus i Consum
 • Assessor del Conseller del Departament de Medi Ambient
 • Ex-Col·laborador de l’Assessoria Pedagògica del M.I. Consell d’Andorra
 • Ex-Membre de la Comissió de Medi Ambient de la Comunitat de Treball dels Pirineus
 • Membre del Mountain Widerness Catalunya
 • Membre fundador i ex-vocal de junta de la lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural. DEPANA
 • Membre i exvocal de la Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny-Montnegre
 • Membre fundador de la Societat Catalana d’Educació Ambiental
 • Membre fundador de l’Escola de Natura Can Pons. Campins
 • Membre fundador del Grup de Defensa i Estudi de Montseny-Montalegre
 • Membre d’Honor de l’Agrupació de Naturalistes de Girona
 • Membre de la Societat Catalana de Geografia
 • Membre de la International Association for Landscape Ecology
 • Ex-Membre Consell de Redacció de la Revista Ecosistemas. Asociación Española de Ecología Terrestre (AEET).
 • Patró de la Fundació Agbar
 • Soci d’Honor del Consorci Forestal de Catalunya
 • Concessió de la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya, per la contribució a l’estudi, divulgació i educació mediambiental
 • Soci Honorific de la ACU (Asociación para la Conservación del Urogallo)
 • Comissari de Catalunya a l’Any Internacional dels Boscos
 • Membre del Club de Amigos de la UNESCO
 • Membre de Honor del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya
 • Membre del Col·legi de Geògrafs de Catalunya
 • Membre del Comité Científico del XIX Congreso de Geógrafos Españoles
 • Membre del Comité Español de Educación Ambiental y Comunicación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN
 • Membre del Comité Español del PNUMA
 • Ex-Membre del Consell Assessor pel Desenvolupament Sostenible – CADS
 • Membre del Consejo Científico del Comité Español del programa MAB
 • Membre del Forum global 500 de NNUU
 • President de la Fundación Dia de la Tierra
 • Membre del International Association for Landscape Ecology
 • Membre de la Asociación de Geógrafos Españoles
 • Membre de la Asociation Internationale Forêts Méditerranéennes
 • Membre del Club de Roma. Capítol espanyol
 • Patró de la Fundació Viver de Bell-lloc
 • Patró Honorífic de la Fundació Barcelona Zoo
 • Colegiado de Honor. Colegio Oficial de Ingenieros de Montes. 2017

PREMIOS

 • Associació Catalana d’Amics de l’Aigua: Socio emérito Agosto 2019
 • Premi Talent de Medi Ambient i Sostenibilitat 2019
 • Premio del Turisme Rural sostenible 2019
 • Premio  Biodiversidad. Fundación Barcelona Zoo. Ayuntamiento de Barcelona. 2019.
 • Premio Nacional Felip Domènech Costafreda 2018. Unió de pagesos
 • Premio Bellota de Oro (Gla d’Or), Associació d’Empresaris Surers de Catalunya. 2013
 • Premio  Nacional de Cultura Popular Serra i Boldú. 2011
 • Premi Medi Ambient, Institut d’Estudis Catalans. 2005
 • Premio Nacional de Medio Ambiente, Ministerio de Medio Ambiente. 2004
 • Premi Crítica -Ciència-, Serra d’Or. 2003
 • Soci Emérito, Associació Catalana d’Amics de l’Aigua. 2001
 • Creu de Sant Jordi, Generalitat de Catalunya. 1999
 • Premio de investigación: Ramon Fuster, Col·legi de Doctors i Licenciats de Catalunya. 1995
 • Premio Global 500 Roll of Honour, Naciones Unidas. 1995
 • Premio Pin i Soler Ciutat de Tarragona, Òmnium Cultural. 1992
 • Premio Narcís i Saguer, Ayuntamiento de Vallgorguina. 1989
 • Premio Pau Vila de Geografía, Instituto de Ciencias de la Educación. Universidad de Barcelona. 1988

MÉRITOS

 • Miembro del Consejo Asesor Científico/Técnico de la Fundación RIVUS
 • Presidente honorífico de REZERO Fundación Prevención Residuos y Consumo
 • Asesor del Consejero del Departamento de Medio Ambiente
 • Ex-Colaborador de la Asesoría Pedagógica del M.I. Consell d’Andorra
 • Ex- Miembro de la Comisión de Medio Ambiente de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos
 • Miembro del Mountain Widerness Catalunya
 • Miembro fundador y ex-vocal de junta de la liga para la Defensa del Patrimonio Natural. DEPANA
 • Miembro y ex vocal de la Coordinadora para la Salvaguarda del Montseny-Montnegre
 • Miembro fundador de la Sociedad Catalana de Educación Ambiental
 • Miembro fundador de la Escuela de Naturaleza Can Pons. Campins
 • Miembro fundador del Grupo de Defensa y Estudio de Montseny-Montalegre
 • Miembro de Honor de la Agrupación de Naturalistas de Gerona
 • Miembro de la Sociedad Catalana de Geografía
 • Miembro de la International Association for Landscape Ecology
 • Ex-Miembro del Consejo de Redacción de la Revista Ecosistemas. Asociación Española de Ecología Terrestre (AEET).
 • Patrón de la Fundación Agbar
 • Socio de Honor del Consorcio Forestal de Cataluña
 • Concesión de la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya, por la contribución al estudio, divulgación y educación medioambiental.
 • Socio Honorifico de la ACU (Asociación para la Conservación del Urogallo)
 • Comisario de Cataluña en el Año Internacional de los Bosques
 • Miembro del Club de Amigos de la UNESCO
 • Miembro de Honor del Colegio de Ambientólogos de Cataluña
 • Miembro del Colegio de Geógrafos de Cataluña
 • Miembro del Comité Científico del XIX Congreso de Geógrafos Españoles
 • Miembro del Comité Español de Educación Ambiental y Comunicación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN
 • Miembro del Comité Español del PNUMA
 • Ex- Miembro del Consell Assessor pel Desenvolupament Sostenible – CADS
 • Miembro del Consejo Científico del Comité Español del programa MAB
 • Miembro del Fórum global 500 de NNUU
 • Presidente de la Fundación Día de la Tierra
 • Miembro del International Association for Landscape Ecology
 • Miembro de la Asociación de Geógrafos Españoles
 • Miembro de la Asociation Internationale Forêts Méditerranéennes
 • Miembro del Club de Roma. Capítulo español
 • Patrón de la Fundación Viver de Bell-lloc
 • Patrón Honorífico de la Fundación Barcelona Zoo
 • Colegiado de Honor. Colegio Oficial de Ingenieros de Montes. 2017

Comentarios cerrados.