Grup de recerca/Grupo de investigación

CONSERVACIÓ, BIODIVERSITAT I CANVI GLOBAL (NYCTICORAX)

El Grup de Recerca Conservació, Biodiversitat i Canvi Global, Nycticorax, de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de l’Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB), està dirigit pel Dr. Martí Boada. És un grup format per investigadors doctors, investigadors en formació i estudiants de doctorat i màster, experts en diferents temes que enriqueix el grup de coneixement des de la perspectiva de les Ciències Ambientals i que funciona de forma interdisciplinar. L’origen del nom del grup va venir de l’espècie Nycticorax nycticorax, també conegut com a martinet de nit, en consideració al Director del grup Dr. Martí Boada./

CONSERVACIÓN, BIODIVERSIDAD Y CAMBIO GLOBAL (NYCTICORAX)

El Grupo de Investigación Conservación, Biodiversidad y Cambio Global, Nycticorax, del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universidad  Autónoma de Barcelona (ICTA-UAB), está dirigido por el Dr. Martí Boada. Es un grupo formado por investigadores doctores, investigadores en formación y estudiantes de doctorado y máster, expertos en diferentes temas que enriquece el grupo de conocimiento desde la perspectiva de las Ciencias Ambientales y que funciona de forma interdisciplinar. El origen del nombre del  grupo proviene de la especie Nycticorax nycticorax, también conocido como martinete, en consideración al Director del grupo Dr. Martí Boada.

LÍNIES DE RECERCA

1. Canvi Global

– Anàlisi del canvi global en àrees ecotòniques forestals. Paisatges sentinella: Parc Natural del Montseny
– Gestió forestal sostenible i canvi climàtic

2. Espais Naturals Protegits

– Avaluació de les Reserves de la Biosfera a Catalunya
– Centre UNESCO per a les Reserves de Biosfera Mediterrànies
– Interpretació del paisatge des d’una perspectiva socioecològica en Reserves de la Biosfera (Catalunya i França)
– Treball d’aproximació al coneixement de les Reserves de Biosfera Americanes (Mèxic, Equador i Perú)
– Projecte Geopark (Marroc)

3. Salut i Medi

– Biodiversitat, espais verds i salut
– Boscos i salut humana

4. Biodiversitat urbana

– Biodiversitat urbana a la Regió Mediterrànea com a indicador de sostenibilitat urbana
– Salut i ciutats

5. Ecosistemes Aquàtics

– Seguiment d’Indicadors Socioecològics en Conques Fluvials Mediterrànies
– Observatori de la Tordera
– Consorci Besòs Tordera

6. Ecosistemes Agrícoles i Forestals

– Museu Europeu del Bosc (MEdB)
– Gestió forestal sostenible i canvi climàtic
– Bosc i societat

7. Educació i Comunicació Ambiental

– Programa d’Educació i Comunicació Ambiental de la Conca de la Tordera (PROECA)

8. Bioeconomia

– Bioeconomia a la Mediterrània

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

  1. Cambio Global

– Análisis del cambio global en áreas ecotónicas forestales. Paisajes centinela: Parque Natural del Montseny
– Gestión forestal sostenible y cambio climático

  1. Espacios Naturales Protegidos

– Evaluación de las Reservas de la Biosfera en Cataluña
– Centro UNESCO para  las Reservas de la Biosfera Mediterráneas
– Interpretación del paisaje desde una perspectiva socio ecológica en Reserves de la Biosfera (Cataluña y Francia)
– Trabajo de aproximación al conocimiento de las Reservas de la Biosfera Americanas (México, Ecuador y Perú)
– Proyecto Geopark (Marruecos)

  1. Salud y Medio

– Biodiversidad, espacios verdes y salud
– Bosques y  salud humana

  1. Biodiversidad urbana

– Biodiversidad urbana en la Región Mediterránea como un indicador de sostenibilidad urbana
– Salud y ciudades

  1. Ecosistemas Acuáticos

– Seguimiento de Indicadores Socio ecológicos en Cuencas  Fluviales Mediterráneas
– Observatorio del río Tordera
– Consorcio Besòs Tordera

  1. Ecosistemas Agrícolas y Forestales

– Museo Europeo del Bosque (MEdB)
– Gestión forestal sostenible y cambio climático
– Bosque y sociedad

  1. Educación y Comunicación Ambiental

– Programa de Educación y Comunicación Ambiental de la Cuenca del río Tordera (PROECA)

  1. Bioeconomía

– Bioeconomía en el Mediterráneo

Comentarios cerrados.